Oferta publiczna akcji serii D

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z zachowaniem praw poboru. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 1 400 000 zł w drodze emisji 700 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 zł każda.Ostatnim dniem notowań akcji z prawem poboru był 31 maja 2007 r.W dniu 17 lipca 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ATM Grupa, który został opublikowany w dniu 19 lipca 2007 r.
W dniach 24 lipca 2007 r., 2 sierpnia 2007 r. i 10 sierpnia 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła odpowiednio aneks nr 1, nr 2 i nr 3 do prospektu emisyjnego. Cena emisyjna akcji serii D została podana w dniu 25 lipca 2007 r. i wyniosła ona 200 zł za jedną akcję. Notowanie praw poboru odbyły się w dniach 26-31 lipca 2007 r., a przyjmowanie zapisów w dniach od 1 do 3 sierpnia 2007 r. W dniu 17 sierpnia 2007 r. dokonany został przydział 700.000 akcji serii D.

W dniu 4 października 2007 r. Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 813/2007 z dnia 18 października 2008 r. akcje serii D zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym z dniem 23 października 2007 r.