Zewnętrzny Audytor

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego: ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM GRUPA S.A. za okres dwóch lat 2023-2024, ATM System Sp. z o.o. za okres dwóch lat 2023-2024 oraz dodatkowo ATM Inwestycje Sp. z o. o. za okres dwóch lat 2023-2024 przez firmę audytorską

Podmiotem badającym sprawozdania finansowe Spółki za lata 2023-2024 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144.

Rada Nadzorcza Spółki przy wyborze firmy audytorskiej kieruje się zasadą rotacji firmy audytorskiej, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzonych przez tą samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat. Maksymalny okres, o którym mowa powyżej, stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2017 r. Do tego czasu zastosowanie znajdują przepisy przejściowe Rozporządzenia.

Rada Nadzorcza wybierając firmę audytorską musi także uwzględnić zasadę, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe Spółki po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego