Wyniki finansowe

Dane skonsolidowane
Wybrane dane finansowe201920182017201620152014 *20132012*
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji249 037223 805224 799173 282172 570152 823 121 266109 915
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 89330 64432 35623 20422 31812 939 7 052-9 803
Zysk (strata) brutto36 99533 31734 45326 77924 32712 128 8 379-10 711
Zysk (strata) netto30 74927 58428 48822 87220 05914 6726 268-8 633
Aktywa obrotowe148 451136 229133 824123 060129 850119 79881 12480 437
Aktywa razem 357 602346 780324 849331 183333 661316 164309 453313 329
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 587100 40487 093103 771107 28995 96888 89295 901
Zobowiązania długoterminowe42 69849 09346 85552 83857 11453 17161 94866 779
Zobowiązania krótkoterminowe57 88951 31140 238 50 93350 17542 79726 94429122
Kapitał własny 257 015246 376237 756227 412226 372220 196220 561217 428
Kapitał podstawowy 8 4308 4308 4308 4308 4308 430 8 4308 600
Liczba akcji (w szt.)84 30084 30084 30084 30084 30084 300 84 30086 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,230,220,220,220,15 0,020,12

* – Dane po przekszatłceniu w wyniku zmiany polityki rachunkowości.