Wyniki finansowe

Dane skonsolidowanew tys. PLN
Wybrane dane finansowe20152014 *20132012*2011
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji172 570152 823 121 266109 915115 200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 31812 939 7 052-9 8031 605
Zysk (strata) brutto24 32712 128 8 379-10 7112 710
Zysk (strata) netto20 05914 6726268-86332229
Aktywa obrotowe129 850119 79881 12480 43794 441
Aktywa razem333 661316 164309 453313 329289 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania107 28995 96888 89295 90172 555
Zobowiązania długoterminowe57 11453 17161 94866 77947 747
Zobowiązania krótkoterminowe50 17542 79726 9442912224808
Kapitał własny226 372220 196220561217428216553
Kapitał podstawowy8 4308 430 843086008600
Liczba akcji (w szt.)84 30084 300 84 3008600086000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,15 0.020.120.18

* – Dane po przekszatłceniu w wyniku zmiany polityki rachunkowości.