Wyniki finansowe

Dane skonsolidowane
Wybrane dane finansowe2017201620152014 *20132012*
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji224 384173 282172 570152 823 121 266109 915
Zysk (strata) z działalności operacyjnej32 09023 20422 31812 939 7 052-9 803
Zysk (strata) brutto34 18726 77924 32712 128 8 379-10 711
Zysk (strata) netto28 27322 87220 05914 6726268-8633
Aktywa obrotowe133 982123 060129 850119 79881 12480 437
Aktywa razem 325 173331 183333 661316 164309 453313 329
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 128103 771107 28995 96888 89295 901
Zobowiązania długoterminowe47 40252 83857 11453 17161 94866 779
Zobowiązania krótkoterminowe40 72650 93350 17542 79726 94429122
Kapitał własny 237 045227 412226 372220 196220561217428
Kapitał podstawowy 8 4308 4308 4308 430 84308600
Liczba akcji (w szt.)84 30084 30084 30084 300 84 30086000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,220,15 0.020.12

* – Dane po przekszatłceniu w wyniku zmiany polityki rachunkowości.