Wyniki finansowe

Dane skonsolidowanew tys. PLN
Wybrane dane finansowe2014 20132012*2011
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji152 823 121266109915115200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13041 7 052-98031605
Zysk (strata) brutto15984 8 379-107112710
Zysk (strata) netto177946268-86332229
Aktywa obrotowe116 570 811248043794441
Aktywa razem313 103 309453313329289108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 325 888929590172555
Zobowiązania długoterminowe54 117 619486677947747
Zobowiązania krótkoterminowe34208269442912224808
Kapitał własny224 778 220561217428216553
Kapitał podstawowy8430 843086008600
Liczba akcji (w szt.)84300 84 3008600086000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,15 0.020.120.18

* – Dane po przekszatłceniu w wyniku zmiany polityki rachunkowości.