Wyniki finansowe

Dane skonsolidowanew tys. PLN
Wybrane dane finansowe20152014 *20132012*2011
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji172 570152 823 121 266109 915115 200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 31812 939 7 052-9 8031 605
Zysk (strata) brutto24 32712 128 8 379-10 7112 710
Zysk (strata) netto20 05914 6726268-86332229
Aktywa obrotowe129 850119 79881 12480 43794 441
Aktywa razem 333 661316 164309 453313 329289 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 28995 96888 89295 90172 555
Zobowiązania długoterminowe57 11453 17161 94866 77947 747
Zobowiązania krótkoterminowe50 17542 79726 9442912224808
Kapitał własny 226 372220 196220561217428216553
Kapitał podstawowy 8 4308 430 843086008600
Liczba akcji (w szt.)84 30084 300 84 3008600086000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,15 0.020.120.18

* – Dane po przekszatłceniu w wyniku zmiany polityki rachunkowości.