Akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA

AkcjonariuszLiczba akcjiProcent kapitałuLiczba głosówProcent głosówData zmiany
Ogółem84.300.000100%107.300.000100%
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l.34.420.00040.83 %57.420.00053.51 %2013-07-09
Altus TFI SA11.037.17913.09 %11.037.17910.29 %2016-05-16
Solorz-Żak Zygmunt z podmiotami zależnymi10.157.98012.04 %10.157.9809.46 %2013-07-09
Nationale-Nederlanden OFE portfel6.955.0008.25 %6.955.0006.48 %2016-12-31

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:

23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.

Procentowy udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

* Dawniej Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A