Akcjonariusze

Akcjonariusze Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów Data zmiany
100% 100%
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:

23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.