Akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA

Akcjonariusz Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów Data zmiany
Ogółem 84.300.000 100% 107.300.000 100%
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 34.420.000 40.83 % 57.420.000 53.51 % 2013-07-09
Altus TFI SA 11.037.179 13.09 % 11.037.179 10.29 % 2016-05-16
Solorz-Żak Zygmunt z podmiotami zależnymi 10.157.980 12.04 % 10.157.980 9.46 % 2013-07-09
Nationale-Nederlanden OFE portfel 6.955.000 8.25 % 6.955.000 6.48 % 2016-12-31

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:

23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.

Procentowy udział głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

* Dawniej Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A