Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba
akcji [w szt.]
Procent kapitału Liczba
głosów
[w szt.]
Procent głosów
Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski

za pośrednictwem spółki Kurzewski Investment S.á.r.l

33 730 000 40,01% 56 730 000 52,87%
Zygmunt Solorz-Żak

poprzez spółkę zależną Karswell Ltd.

14 688 000 17,42% 14 688 000 13,69%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny * 8 501 000 10,08% 8 501 000 7,92%
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ** 6 400 477 7,59% 6 400 477 5,97%

 

* Stan posiadania akcji przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny jest łącznym stanem posiadania dla Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ustalonym na podstawie listy obecności akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku.

 

** Stan posiadania akcji przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  został ustalony na podstawie listy obecności akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:

23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.