Akcjonariusze

Akcjonariusze Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów Data zmiany
Ogółem 84.300.000 100% 107.300.000 100%
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 33.730.000 40.01 % 56.730.000 52.87 % 2020-05-07
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 14.688.000 17.42 % 14.688.000 13.69 % 2017-06-27
NN OFE portfel, ZWZ 8.154.000 9.67 % 8.154.000 7.6 % 2021-06-01
PKO TFI SA ZWZ 6.208.650 7.36 % 6.208.650 5.79 % 2021-06-01

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:

23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.