Data przekazania: 05.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2021
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2020 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za lata 2019-2020.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.

 • Projekty uchwał na ZWZA
 • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
 • Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
 • Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2020 roku
 • Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2019-2020
 • Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2019-2020
 • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
  Paweł Tobiasz – Członek Zarządu