Nadzwyczajne WZA w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 14.01.2022 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej” i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.