Nadzwyczajne WZA w dniu 19 lutego 2016 r.

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 19.02.2016 r. o godzinie 12.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Profilm Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.