Data przekazania: 06.07.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. („Spółka”), informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu w dniu 6 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiany Statutu objęły: zmianę § 12 ust. 3 i 4, dodanie § 12 ust. 12, zmianę § 13 ust. 2 pkt 1 i 2, dodanie § 13 ust. 2 pkt 9 i 10, zmianę § 14 ust. 1.

Szczegółowe informacje o zmienionych i dodanych postanowieniach Statutu Spółki stanowią załącznik numer 1 do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wskazane powyżej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

  • Załącznik 2: Tekst jednolity statutu ATM Grupa
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Emil Dłużewski – Członek Zarządu
    Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent