Data przekazania: 03.07.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2023-kor.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”) informuje o dokonaniu sprostowania omyłki pisarskiej w treści protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r. („ZWZA”). Sprostowanie polegało na zmianie wszystkich zapisów protokołu ZWZA w zakresie procentowego udziału akcji w kapitale zakładowym, z których to akcji oddano ważne głosy za każdą uchwałą tj. poprzez wpisanie w miejsce wartości „99,8%” wartości „57,69%”.

Treść uchwał podjętych podczas ZWZA, uwzględniającą ww. sprostowanie stanowi załącznik do niniejszego skorygowanego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Emil Dłużewski – Członek Zarządu
Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent