Data przekazania: 30.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.

 • Projekty uchwał na ZWZA
 • Uzasadnienia uchwał na ZWZA
 • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
 • Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
 • Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2022
 • Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022
 • Regulamin Rady Nadzorczej
 • Propozycja zmian Statutu
 • Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN
 • Sprawozdanie z prac Rady nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2022 roku
 • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
  Emil Dłużewski – Członek Zarządu