Data przekazania: 20.04.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2023
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę zgodnie z którą mając na uwadze wypłaconą w dniu 12 grudnia 2022 r. zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 r. w kwocie 0,08 zł (osiem groszy) na jedna akcję, zarekomenduje, za pośrednictwem Rady Nadzorczej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przeznaczenie na wypłatę dywidendy za 2022 r. dodatkowo 0,16 zł (szesnaście groszy) na jedną akcję. Łącznie zarekomendowana dywidenda za 2022 r. wynosić będzie 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Emil Dłużewski – Członek Zarządu
      Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent