Data przekazania: 31.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej „Emitent”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2023 r. – 29 maja 2023 r.
– za III kwartał 2023 r. – 29 listopada 2023 r.

2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.

W związku z § 62 oraz § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) Emitent informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2023 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Emitent informuje ponadto, że działając na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent