Data przekazania: 28.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2022
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywnej oceny wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2021 roku i wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Emil Dłużewski – Członek Zarządu