Data przekazania: 04.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu przeglądu wybranych opcji strategicznych dla Spółki, w zakresie dotyczącym należących do Emitenta akcji spółki Boombit S.A. („Boombit”).
Celem tego procesu jest podjęcie decyzji co do ewentualnej sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Boombit, w tym uprzywilejowanych akcji imiennych, w jednorazowej transakcji, której stroną będzie jeden inwestor finansowy lub branżowy, działający na podobnym jak spółka Boombit rynku.
Podjęcie powyższej uchwały zostało poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami z zarządem Boombit oraz pozostałymi akcjonariuszami znaczącymi. Jednocześnie z publikacją niniejszego raportu Emitent zawiadomił Boombit o jej podjęciu.
Emitent podejmując ostateczną decyzję co do ewentualnej sprzedaży posiadanych akcji oraz wyborem nabywcy będzie się kierować najlepiej rozumianym interesem spółki Boombit.
W ramach tego procesu (jeśli zapadnie decyzja o sprzedaży akcji Boombit) zostanie również podjęta decyzja co do takiego sposobu rozdysponowania środków pieniężnych pozyskanych z takiej transakcji, aby przyśpieszyć dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta i zmaksymalizować wartość dla obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy.
W związku z powyższym procesem Emitent zaangażuje doradców, którzy go w tym wesprą. Do dzisiaj nie została podjęta jeszcze żadna decyzja w tym zakresie.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu