Data przekazania: 30.04.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywnej oceny wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 22 kwietnia 2021 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2020 roku i wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu