Data przekazania: 29.04.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że powziął informację o tym, iż w e-terminarzu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA), umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej tego sądu, znajduje się informacja, że na posiedzeniu niejawnym WSA w sprawie z powództwa Emitenta o odmowie wszczęcia postępowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji Emitentowi na nadawanie kanału ATM Rozrywka na kolejny okres, uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie KRRiT oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Obecnie Emitent oczekuje na doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu