Data przekazania: 02.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”), przekazuje informację o otrzymaniu dnia 02.11.2020 r. postanowienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji („Przewodniczący KRRiT”) nr DR – 191/2020 z dnia 30.10.2020 r. („Postanowienie”).

W Postanowieniu Przewodniczący KRRiT odmówił wszczęcia postępowania na podstawie wniosku Spółki z dnia 15.09.2020 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji nr 468/2011-T z dnia 25.02.2011 r. („Wniosek”). Oznacza to, że Wniosek Spółki nie będzie rozpatrywany przez Przewodniczącego KRRiT. O postępowaniu prowadzonym przed Przewodniczącym KRRiT, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2020.

Bazując na dostępnych Emitentowi analizach prawnych przygotowanych przez zewnętrznych niezależnych doradców Emitent stoi na stanowisku, że wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV na kolejny okres został skutecznie złożony przez Emitenta w styczniu 2020 r. (tj. w zgodnym z przepisami prawa terminie, w związku z czym powinien być merytorycznie rozpoznany przez KRRiT, co powinno skutkować przedłużeniem przysługującej Spółce koncesji).

Emitent dokonuje obecnie oceny dostępnych mu na tym etapie środków prawnych w celu ochrony swoich interesów, a po dokonaniu tej oceny zamierza skorzystać z potencjalnie najbardziej efektywnych środków prawnych. W szczególności od Postanowienia przysługuje Emitentowi prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Przewodniczącego KRRiT. Niezależnie od rozważanych przez Emitenta środków ochrony prawnej istnieje ryzyko, że od dnia 25.02.2021 r. (data wygaśnięcia koncesji) Emitent nie będzie miał możliwości nadawania programu telewizyjnego ATM Rozrywka TV. Możliwe jest ogłoszenie przez Przewodniczącego KRRiT nowego przetargu na częstotliwość objętą dotychczas ww. koncesją, na której aktualnie nadawany jest program ATM Rozrywka TV. Niezależnie od rozważanych przez Emitenta środków ochrony prawnej, Emitent wyraża wolę przystąpienia do takiego postępowania, o ile warunki formalne wskazane przez KRRiT to umożliwią (np. nie zostanie zmieniony profil programu telewizyjnego jaki ma być rozpowszechniany na tej częstotliwości).

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu