Data przekazania: 29.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą postępowania prowadzonego przed Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji („Przewodniczący KRRiT”) w przedmiocie wniosku Emitenta z dnia 13.01.2020 r. („Wniosek”) o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV na kolejny okres, w ramach którego Emitent dnia 13.07.2020 r. otrzymał w piśmie Przewodniczącego KRRiT informację o rzekomym nieskutecznym wniesieniu Wniosku, której to podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta.

Treść opóźnionej informacji poufnej

Emitent, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, rozpowszechnia program telewizyjny pod nazwą ATM Rozrywka TV, na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT z dnia 25 lutego 2011 r. („Koncesja”). Koncesja została udzielona na 10 lat tj. od dnia 25.02.2011 r. i wygasa z dniem 24.02.2021r.

Dnia 14.01.2020 r. Emitent skierował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji („KRRiT”) wniosek o przedłużenie Koncesji na kolejny okres dla programu ATM Rozrywka TV w trybie art. 35a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji tj. bez postepowania konkursowego na 12 miesięcy przed wygaśnięciem Koncesji.

Powyższe działanie w trybie art. 35a ww. ustawy jest standardowym działaniem dla podmiotu, który posiada aktualnie koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, ponieważ w takiej sytuacji koncesja zostałaby udzielona na kolejny okres bez przeprowadzania postępowania konkursowego oraz bez badania dodatkowych formalnych przesłanek przez KRRiT. Skorzystanie z tego trybu wymaga złożenia wniosku przez koncesjonariusza na 12 miesięcy przed wygaśnięciem aktualnie posiadanej koncesji.

W piśmie z dnia 26.03.2020 r. Emitent zmodyfikował Wniosek (wniósł o rozłożenie na raty opłaty za przedłużoną koncesję, w związku ze spodziewanym wpływem sytuacji epidemiologicznej Covid 19 na działalność Emitenta). W odpowiedzi na ww. pismo, Emitent otrzymał dnia 06.05.2020 r. od KRRiT wezwanie do przedłożenia dowodów na wysłanie Wniosku w dniu 14.01.2020 r. Emitent w piśmie z dnia 08.05.2020 r. przekazał do KRRiT szereg dowodów potwierdzających nadanie Wniosku w dniu 14.01.2020 r. m.in. w postaci wydruku z własnej dokumentacji obiegu dokumentów oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię strony z pocztowej skrzynki nadawczej z dnia 14 stycznia 2020 r., wskazujące że Wniosek został nadany w placówce publicznego operatora pocztowego (co stanowi dowód nadania przesyłki poleconej).

W dniu 13.07.2020 r. Emitent otrzymał pismo Przewodniczącego KRRiT z dnia 30.06.2020 r., w którym to ww. organ poinformował, że Wniosek Emitenta nie wpłynął do ww. organu, w związku z czym w ocenie organu nie toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie przedłużenia koncesji na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV. W związku z tym zaistniało prawdopodobieństwo, że z dniem 24.02.2021 r. Koncesja posiadana przez Emitenta wygaśnie i Emitent nie będzie miał możliwości w dalszym ciągu nadawania programu telewizyjnego ATM Rozrywka TV po tej dacie. Przewodniczący KRRiT jednocześnie nie przedstawił żadnych dowodów, które mogłyby zakwestionować ww. fakt nadania przesyłki przez Emitenta, wykazany dowodami przedłożonymi przez Emitenta, a niezależnie potwierdził fakt wpłynięcia do KRRiT przesyłki od Emitenta z dnia 14.01.2020 r. w dniu 17.01.2020 r., która zgodnie z informacjami przekazanymi przez ww. organ zawierała wyłącznie inne dokumenty również równolegle przedłożone przez Emitenta (tj. wynikające z obowiązków sprawozdawczych wobec KRRiT).

W związku z tym, że w ww. odpowiedzi, Przewodniczący KRRiT stwierdził, że z nieznanych i niezrozumiałych dla Emitenta przyczyn, że nie rozpatruje żadnego wniosku Emitenta, Emitent uznał, że w momencie otrzymania powyższej odpowiedzi, zmaterializowały się przesłanki do uznania, że postępowanie prowadzone przed Przewodniczącym KRRiT stanowi informację poufną. Jednocześnie do dnia 13.07.2020 r. w ocenie Emitenta przedmiotowe postępowanie było standardowym działaniem, które przy założeniu, że Wniosek Emitenta został złożony w styczniu 2020 r., powinno zakończyć się rozstrzygnięciem w postaci przedłużenia Koncesji (zatem nie stanowiłoby żadnego nadzwyczajnego zdarzenia).

Emitent podjął decyzję o zleceniu przygotowania przez zewnętrznych doradców dwóch niezależnych opinii prawnych dotyczących dalszych możliwych działań prawnych w stosunku do działań podejmowanych przez KRRiT. Obie opinie niezależnie potwierdziły, że wobec wykazania przez Emitenta szeregiem dowodów faktu skutecznego wysłania Wniosku do KRRiT w dniu 14.01.2020 r., działanie KRRiT i Przewodniczącego KRRiT w tej sprawie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, a Wniosek powinien zostać merytorycznie rozpatrzony.

Zgodnie z rekomendacjami ww. opinii Emitent z ostrożności złożył ponownie wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres dla programu ATM Rozrywka TV łącznie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia ww. wniosku, uzasadnionym brakiem zawinienia Emitenta w rzekomym niedochowaniu terminu (w ocenie Emitenta Wniosek został wniesiony przez Emitenta prawidłowo w styczniu 2020 r.). Ponadto ww. wniosek Emitent uzasadnił tym, że KRRiT w swojej dotychczasowej praktyce dokonywała przywrócenia terminu o udzielenie koncesji na kolejny okres w analogicznej sytuacji. Podjęcie tych działań wymagało uprzedniego zapoznania się z aktami sprawy znajdującymi się w KRRiT, co z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i obostrzenia w działaniu KRRiT możliwe było dopiero w dniu 08.09.2020 r. W efekcie powyższe wnioski zostały przez Emitenta złożone w dniu 15.09.2020 r. Na dzień publikacji niniejszej informacji Emitent nie posiada wiarygodnej i precyzyjnej informacji odnośnie rozstrzygnięcia KRRiT w przedmiocie Wniosku.

Skrótowe uzasadnienie opóźnienia publikacji informacji

Publikacja informacji poufnej w dniu 13.07.2020 r. oraz przed dniem rozstrzygnięcia w przedmiocie ww. wniosku o przywrócenie terminu, mogłaby wyrządzić szkodę zarówno Spółce, jak również jej akcjonariuszom. Przed uzyskaniem od Przewodniczącego KRRiT rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie Wniosku Zarząd nie miał wiedzy co do przesłanek oraz podstaw prawnych i faktycznych działania Przewodniczącego KRRiT. Zarząd Emitenta nie miał także na wcześniejszym etapie możliwości obrony praw Emitenta w ramach formalnego postępowania administracyjnego. Wobec uzasadnionych wątpliwości co do zasadności wcześniejszego działania Przewodniczącego KRRiT (potwierdzonych niezależnymi opiniami prawnymi dwóch zewnętrznych doradców) Zarząd Emitenta nie miał możliwości rozsądnej oceny sytuacji oraz tego jakim rezultatem zakończy się postępowanie przed KRRiT. Z uwagi na powyższe podanie do publicznej wiadomości tej informacji mogłoby spowodować również jej niewłaściwą ocenę przez opinię publiczną. Niezależnie w czasie opóźnienia ww. informacji poufnej Zarząd Emitenta na bieżąco monitorował spełnianie przez Emitenta przesłanek uzasadniających opóźnienie ww. informacji poufnej, oceniając bieżący stan postępowania i dostępne Emitentowi środki ochrony prawnej. Z uwagi na fakt, że w ocenie Emitenta od dnia 29.10.2020 r. poufność ww. informacji nie jest zapewniona w dostateczny sposób (z przyczyn nieleżących po stronie Emitenta), dnia 29.10.2020 r. podjęta została decyzja o jej publikacji.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu