Data przekazania: 15.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15 października 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 „Ustawa”), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”) poniżej progu 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 12 października 2020 r. przez Fundusze transakcji zbycia 1 177 395 (słownie: jednego miliona stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Transakcja”).

Transakcja została rozliczona w dniu 14 października 2020 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 5.365.435 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji Spółki, które stanowiły 6,36469 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 5.365.435 (słownie: pięciu milionów trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu pięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 5,00041 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 4.188.040 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcje Spółki, które stanowią 4,97 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 4.188.040 (słownie: czterech milionów stu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterdziestu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 3,90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy,
3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz 8 Ustawy.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu