Data przekazania: 12.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 12 października 2020 r. powziął informację o otrzymaniu od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA następującego zawiadomienia:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów w spółce informuje o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (zwana dalej „Spółką”).

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1 października 2020 r. – transakcje kupna akcji Spółki na rynku regulowanym – Giełda Papierów Wartościowych.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału – 5 191 557
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki – 4,838%
Liczba głosów z tych akcji – 5 191 557
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 4,838%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału – 5 626 557
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki – 5,244%
Liczba głosów z tych akcji – 5 626 557
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,244%

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki – nie dotyczy.

Osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu – nie dotyczy.

Dodatkowo, fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują, iż nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu