Data przekazania: 21.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

„DOTYCZY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623; „Ustawa”), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ATM Grupa S.A. siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”) poniżej progu 10%
.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 18 maja 2020 r. przez Fundusze transakcji zbycia 1 000 000 (słownie: jednego miliona) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Transakcja”).

Transakcja została rozliczona w dniu 20 maja 2020 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 10 730 594 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki, które stanowiły 12,729 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 10 730 594 (słownie: dziesięciu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 10,001 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 9 730 594 (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, które stanowią 11,543 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 9 730 594 (słownie: dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 9,069 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,
3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Z poważaniem
Krzysztof Mazurek – Prezes Zarządu
Witold Chuść – Wiceprezes Zarządu”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu