Data przekazania: 07.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2020
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 7 maja 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Doroty Michalak-Kurzewskiej oraz od Pana Tomasza Kurzewskiego o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 19 rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”), zawiadamiamy, że spółka Kurzewski Investment Sarl z siedzibą w Luksemburgu (dalej: KI Sarl), w której każde z nas posiada 50% udziałów, dokonała w dniu 7 maja 2020 r. transakcji zbycia akcji ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) w łącznej ilości 690 000 akcji po cenie 3,60 PLN za jedną akcję.

W związku z transakcją nasz udział w kapitale i głosach w Spółce za pośrednictwem KI Sarl zmienił się w następujący sposób.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, KI Sarl posiadała łącznie 34.420.000 akcji Spółki, stanowiących 40,83% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 57.420.000 głosów, co stanowiło 53,51% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce KI Sarl posiada łącznie 33.730.000 akcji Spółki, stanowiących 40,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 56.730.000 głosów w Spółce, co stanowi 52,87% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jednocześnie oświadczamy, że celem sprzedaży było pozyskanie środków na dofinansowanie naszej prywatnej spółki prowadzącej głównie działalność hotelarską, która to poniosła znaczące straty na skutek panującej pandemii koronawirusa. Nadal posiadamy większość głosów na WZA Spółki i nie zamierzamy zejść ze swoimi udziałami poniżej poziomu większości głosów.

Podpisano

Dorota Michalak-Kurzewska – osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – osoba pełniąca obowiązki zarządcze”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu