Data przekazania: 02.10.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 października 2019 r. otrzymał od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik DUCS) decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014 w kwocie 5.822.668 zł. Kwota zaległości podatkowej wynikająca z ww. decyzji to 5.680.044 zł (różnica pomiędzy kwotą zobowiązania podatkowego określonego w decyzji i kwotą wykazaną w deklaracji CIT-8 Emitenta za 2014 r.). Od kwoty zaległości podatkowej na podstawie art. 53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są odsetki za zwłokę. Według obliczeń Emitenta odsetki te na dzień 2 października br. wynoszą 2.049.173 zł. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na podstawie postanowienia o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 rok w postępowanie podatkowe, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.

Pismo z decyzją zawiera ponadto następujące informacje:
– od decyzji służy Emitentowi odwołanie do Naczelnika DUCS, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
– decyzja nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu, chyba, że decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie przepisu art. 239b ustawy – Ordynacja podatkowa,
– decyzja stanie się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wniesione odwołanie.

Zarząd Emitenta oświadcza, że nie zgadza się ze stwierdzonymi przez Naczelnika DUCS nieprawidłowościami i określonym zobowiązaniem podatkowym oraz że zamierza wnieść odwołanie od tej decyzji.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu