Data przekazania: 26.09.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

W związku z opublikowaniem w dniu 26 września 2019 r. przez jednostkę stowarzyszoną BoomBit S.A. (dalej: BoomBit) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2019 roku, w którym spółka wykazała stratę netto w kwocie 1.305 tys. zł. zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpływie wyników spółki BoomBit na wynik skonsolidowany Emitenta w tym samym okresie.

W sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta prezentowany jest udział w aktywach netto skonsolidowanego sprawozdania spółki BoomBit, w której Emitent posiada 30,08% udziału w kapitale zakładowym.
W wyniku emisji akcji serii C i debiutu spółki BoomBit na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpił wzrost aktywów netto (głównie kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej), a tym samym wartość udziału w inwestycjach rozliczanych metodą praw własności wzrósł o 6.371 tys. zł., natomiast wynik netto segmentu produkcji gier komputerowych za pierwsze półrocze br. wyniósł 5.086 zł.

Emitent opublikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze br. w dniu 30 września 2019 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu