Data przekazania: 28.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2019
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”).

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 26 czerwca 2019 r. przez Fundusze transakcji nabycia 7 500 (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które stanowią 0,009% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 7 500 (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 0,007% ogólnej liczby głosów w Spółki („Transakcja”).

Transakcja została rozliczona w dniu 28 czerwca 2019 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 10 729 582 (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, które stanowiły 12,728% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 10 729 582 (słownie: dziesięciu milionów siedmiuset dwudziestu dziewięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 9,999% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 10 737 082 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, które stanowią 12,737% kapitału zakładowego Spółki, uprawniają do 10 737 082 (słownie: dziesięciu milionów siedmiuset trzydziestu siedmiu tysięcy osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 10,007 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 li. c Ustawy,
3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu