Data przekazania: 30.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Zarząd i Spółka) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 8 maja 2019 roku o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2013 i 2014 oraz raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 21 maja 2019 roku o stanowisku Zarządu dotyczącym wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za rok 2014 informuje:

W związku z niezłożeniem przez Spółkę korekty deklaracji podatkowej za 2014 rok, które uwzględniałoby wskazane w toku kontroli celno-skarbowej nieprawidłowości i niedokonaniem dopłaty podatku w kwocie 5,68 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, Zarząd Spółki jest przygotowany na to, że Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik) wyda i doręczy Spółce postanowienie o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe zakończy się wydaniem decyzji, w której Naczelnik może podtrzymać stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w konsekwencji określi Spółce zobowiązanie podatkowe za 2014 rok.

Jeżeli Spółka otrzyma taką decyzję, wówczas zamierza odwołać się od niej do Naczelnika, który jest organem II instancji w tego typu postępowaniu. Jeśli Naczelnik utrzyma decyzję określającą zobowiązanie w mocy, wówczas stanie się ona ostateczna. Wówczas Spółka będzie zobowiązana do zapłaty wskazanego zobowiązania podatkowego.

W takim przypadku Spółka zamierza zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (dalej: WSA). WSA może skargę oddalić lub uwzględnić. Od wyroku WSA stronom będzie przysługiwać prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA).

W przypadku uprawomocnienia się wyroku uchylającego decyzję Naczelnika (czy to wydanego przez WSA czy też przez NSA), Spółce przysługiwać będzie prawo do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego wraz z odsetkami.

Mimo że wielkość ewentualnej dopłaty podatku będzie stanowiła istotną w skali roku pozycję w rachunku przepływów pieniężnych Zarząd Spółki ocenia, że nie zagrozi to ani w obsłudze bieżących zobowiązań Spółki ani w realizacji zaplanowanych inwestycji oraz nowych projektów.

Spółka będzie informować o następujących przyszłych zdarzeniach (o ile nastąpią) lub decyzjach o zaniechaniu przez Spółkę wykonania któryś z tych działań:
– doręczeniu postanowienia Naczelnika o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe,
– otrzymaniu decyzji o zakończeniu postępowania podatkowego i jej wyniku,
– złożeniu odwołania przez Spółkę od decyzji do Naczelnika,
– otrzymaniu odpowiedzi na odwołanie się Spółki oraz o wydaniu decyzji ostatecznej przez Naczelnika,
– złożeniu przez Spółkę skargi do WSA,
– wydaniu wyroku przez WSA,
– złożeniu skargi kasacyjnej przez Spółkę lub Naczelnika do NSA oraz złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na ewentualną skargę kasacyjna złożoną przez Naczelnika,
– wydaniu wyroku przez NSA.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu