Data przekazania: 08.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 maja 2019 r. otrzymał wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej: „Ustawa o CIT”) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

W zakresie dochodów osiągniętych w 2013 nieprawidłowości nie stwierdzono.

W zakresie dochodów osiągniętych w 2014 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zaniżenia przychodów o kwotę 29,99 mln zł. Zakwestionowane przychody dotyczą połączenia Emitenta ze spółką zależną ATM Profilm Sp. z o.o. O zarejestrowaniu przez sąd operacji połączenia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 29 listopada 2014 r. Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki ATM Profilm Sp. z o.o. na Emitenta. W ocenie kontrolujących połączenie zostało przeprowadzone bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, o których mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT.
Zgodnie z oceną kontrolujących, Emitent powinien wykazać podstawę opodatkowania w kwocie 30,67 mln zamiast 0,77 mln zł, co oznaczałoby konieczność dopłaty podatku w kwocie 5,68 mln zł powiększonej o odsetki podatkowe, które na dzień 8 maja 2019 r. wynoszą 1,87 mln zł.

Zarząd z udziałem doradców podatkowych Emitenta analizuje sytuację rozważając złożenie korekty deklaracji podatkowej CIT za 2014 r. z uwzględnieniem ustaleń kontroli celno-skarbowej lub ich zakwestionowanie.O podjętej decyzji Zarząd Emitenta poinformuje raportem bieżącym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu