Data przekazania: 12.02.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: „Spółka” lub „ATM Grupa”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. otrzymał od zarządu spółki zależnej BoomBit S.A. (dawniej: Aidem Media Sp. z o.o.; dalej: „BoomBit”), ostateczne rozliczenie ceny nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Boombit Games Limited (dalej: „BoomBit UK”), które zostały wniesione aportem do BoomBit, o czym Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Skutki finansowe wyliczone według początkowego rozliczenia ustalonego, zgodnie z MSSF3, prowizorycznie, zostały zaprezentowane w nocie nr 11 „Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach” śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 r., gdzie wykazano zysk na wyniku nabycia kontroli przez współkontrolowaną jednostkę tj. BoomBit nad spółką zależną BoomBit UK w wysokości 10.650 tys. zł. Skutki w tej samej wysokości zostały również uwzględnione w sprawozdaniach Spółki za pierwszy i trzeci kwartał 2018 r.

Natomiast zgodnie z informacją o ostatecznym rozliczeniu ceny, wynik nabycia kontroli ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11.227 tys. zł, tj. do straty w wysokości 577 tys. zł. Wynik ten zostanie uwzględniony w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki za rok 2018 w taki sposób, że w nocie „Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach” saldo pozycji wynik nabycia kontroli przez współkontrolowaną jednostkę nad jej spółkami zależnymi zostanie wykazane w wysokości ujemnej tj. (577) tys. zł.

Zarząd BoomBit oświadczył, że rozliczenie to jest ostateczne oraz zbadane przez biegłego rewidenta w ramach badania skonsolidowanego sprawozdania BoomBit za I półrocze 2018 r.

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że w związku z prowizorycznym charakterem rozliczenia ceny nabycia ujawnionym w dotychczasowych sprawozdaniach finansowych, prezentowana zmiana nie stanowi podstawy do korekty opublikowanych już sprawozdań, lecz tylko do jej ujęcia w kolejnych sprawozdaniach finansowych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu