Data przekazania: 19.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2018
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51 „Ustawa”), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka”).

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 11 grudnia 2018 r. od ALTUS TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi („Transakcja”). W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki, w liczbie 6.989.058 (słownie: sześciu milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem), które stanowią 8,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 6.989.058 (słownie: sześciu milionów dziewięćset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 3.337.188 (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, które stanowiły 3,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 3.337.188 (słownie: trzech milionów trzysta trzydziestu siedmiu tysięcy stu osiemdziesięciu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 3,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 10.326.246 (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 12,25% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 10.326.246 (słownie: dziesięciu milionów trzystu dwudziestu sześciu tysięcy dwustu czterdziestu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 9,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1.Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2.Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy,
3.Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz 8 Ustawy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu