Data przekazania: 08.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2017
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM Grupa S.A. o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”) zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w ATM Grupa S.A. („Spółka”).

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w dniu 1 grudnia 2017 roku na skutek wejścia w życie zmiany statutu funduszy Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zgodnie z którym towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz rozliczenia transakcji kupna przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. 10.000 akcji Spółki na rynku regulowanym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz w liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 13 463 107 akcji Spółki, stanowiących 15,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 13 463 107 głosów, co stanowiło 12,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 10 857 112 akcji Spółki, stanowiących 12,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 857 112 głosów w Spółce, co stanowi 10,12% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 107 300 000. Ogólna liczba akcji wynosi 84 300 000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu