Data przekazania: 03.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2017
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM Grupa S.A. o następującej treści:
„W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639), informuję, że Karswell Limited, spółka ode mnie zależna, założona zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji na Cyprze, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 229808 („Karswell”), dnia 27 czerwca 2017r. na podstawie transakcji sprzedaży nabył własność 4.530.020 (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwadzieścia) akcji na okaziciela zdematerializowanych ATM GRUPA.
Przed ww. nabyciem akcji posiadałem pośrednio, poprzez Karswell 10.157.980 (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, co stanowiło 12,05% (słownie: dwanaście i 5/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10.157.980 (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,47% (słownie: dziewięć i 47/100 procent).
Aktualnie, po ww. nabyciu akcji, posiadam pośrednio, poprzez Karswell 14.688.000 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 17,42% (słownie: siedemnaście i 42/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 14.688.000 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,69% (słownie: trzynaście i 69/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Poza Karswell Ltd. nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki, jak również nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.”

Ponadto Spółka informuje, iż w tym samym dniu otrzymała analogiczne zawiadomienie od spółki Karswell Limited z sidzibą w Nikozji („Karswell”), w którym dodatkowo Karswell poinformowała, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego posiadających akcje Spółki oraz że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3) lit. c) Ustawy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu