Data przekazania: 24.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała w dniu 24 maja 2017 r. wyboru podmiotu uprawnionego jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2017r
.
Biegły rewident zobowiąże się poprzez podpisanie odpowiedniej umowy do przestrzegania i postępowania zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.

Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 130.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie usług badania sprawozdania finansowego, usług doradztwa podatkowego oraz usług doradztwa w zakresie otrzymania dotacji oraz dofinansowań.
Badanie roku 2017 zostanie wykonane w ramach umowy zawartej na jeden rok.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu