Data przekazania: 26.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. otrzymał od MetLife S.A.. (dalej: MetLife S.A.) zawiadomienie, iż fundusz MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: MetLife OFE) zarządzany przez MetLife S.A.. zmniejszył udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Zmniejszeni zaangażowania nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji spółki w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Bezpośrednio przed zmianą udziału MetLife OFE posiadał 5.367.889 akcji, co stanowiło 6,37% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 5.367.889 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie MelLife OFE posiada 5.362.164 akcji, co stanowi 6,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 5.362.164 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,99% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu