Data przekazania: 18.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały o podziale kapitału z rozliczenia połączenia spółek Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2016 r. i wypłacie dywidendy.
9. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.

  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
  • Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Spółki
  • Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2016 r.
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu