Data przekazania: 31.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. niniejszym przesyła zmieniony projekt uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, który zostanie poddany pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2016 r. Po konsultacji z Zespołem Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd podjął decyzję o zmianie projektu powyższej uchwały w zakresie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
W poprzednim projekcie uchwały dzień dywidendy został wskazany na 18 kwietnia 2016 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 4 maja 2016 r.
W obecnym projekcie uchwały dzień dywidendy został wskazany na 21 kwietnia 2016 r. natomiast dzień wypłaty dywidendy na 6 maja 2016 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu