Data przekazania: 18.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (adres: ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000157203, o kapitale zakładowym 8.430.000,00 zł – w całości wpłaconym – („Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia z Profilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został podpisany i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATM Grupa S.A. w dniu 29 grudnia 2015 roku oraz na stronie internetowej Profilm Sp. z o.o. w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Akcjonariusze mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1k.s.h., w siedzibie Spółki Przejmującej od dnia 18 stycznia 2016 roku do dnia, w którym podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu