Data przekazania: 23.06.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz
statutu spółki dokonała w dniu 22 czerwca 2015 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 130.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie usług doradztwa podatkowego oraz usług doradztwa w zakresie otrzymania dotacji oraz dofinansowań.
Badanie roku 2015 zostanie wykonane w ramach umowy zawartej na jeden rok.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu