Data przekazania: 22.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2014
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: OPERA TFI) zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Spółki w dniu 17 września 2014 r. przez jeden z funduszy zarządzanych przez OPERA TFI, liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze zarządzane przez OPERA TFI spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 16 października 2014 r. fundusze zarządzane przez OPERA TFI posiadały 7.122.020 akcji Spółki dających 8,4484 % w kapitale zakładowym oraz 6,6375% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 17 października 2014 r. fundusze zarządzane przez OPERA TFI posiadają 4.530.020 akcji Spółki dających 5,3737% w kapitale zakładowym oraz 4,2218% udział głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

OPERA TFI poinformowała, że podmiotami zależnymi od niej są:
a. Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
b. Hugo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu