Data przekazania: 11.09.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 07.10.2014 r. o godzinie 12.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z ATM Profilm Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Projekty uchwał
  • Zmiany w Statucie
  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcja
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu