Data przekazania: 04.09.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polsat Sp. z .o.o. w okresie od dnia publikacji poprzedniego, analogicznego raportu bieżącego tj. od 3 stycznia 2014 r. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 30 922 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowy dotyczą m.in. produkcji programów telewizyjnych, świadczenia usług technicznych i wynajmów związanych z produkcją telewizyjną oraz opłat za udzielenie licencji na emisję gotowych programów telewizyjnych.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 14 lipca 2014 r. na realizację kolejnej serii odcinków serialu „Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 11 372 tys. zł.

Warunki tej umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości dni ewentualnego opóźnienia w dostarczaniu przez spółkę, w ustalonych terminach, kolejnych odcinków programu, jak również od wystąpienia wad technicznych w dostarczonym materiale.

Wysokość kary w przypadku jednodniowego opóźnienia w dostarczeniu odcinka programu może wynieść 7 tys. zł. Oznacza to, że przekroczenie możliwych do nałożenia kar ponad równowartość 10% wartości umowy nastąpi przy wystąpieniu ponad 162 dni łącznej ilości dni opóźnień w dostarczaniu odcinków w zamówionej serii programu.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
      Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu