Data przekazania: 12.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2013
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 września 2013r. otrzymał pismo od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI), które działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o ofercie) zawiadomiło w imieniu funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI, iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI (dalej: Fundusze) przekroczyły próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku nabycia łącznie 661 054 akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym z dnia 5 września 2013 r., rozliczonych w dniu 10 września 2013 r.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 5 147 305 akcji Spółki, które stanowiły 6,11% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 5 147 305 głosów, co stanowiło 4,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po zmianie udziału Fundusze posiadają łącznie 5 808 359 akcji Spółki, które stanowią 6,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 5 808 359 głosów, co stanowi 5,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Ponadto ALTUS TFI poinformowało, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu