Data przekazania: 03.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 2 września 2013 r. jej spółka zależna „Profilm” Agencja Filmowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka zależna 1) oraz spółka zależna Spółki ATM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna 2) zawarły umowę sprzedaży nieruchomości, w wyniku której Spółka zależna 1 zbyła, a Spółka zależna 2 nabyła aktywa o znacznej wartości.

Aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

Spółka zależna 1 sprzedała a Spółka zależna 2 nabyła na własność zabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 6,1352 ha, składającą się z działek o numerach 286/86, 286/87, położonych przy ul. Ryżowej 1, obręb ewidencyjny 0001, Bielany Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00136469/7 (dalej: Nieruchomość).

Wartość transakcji wyniosła 31.488.000 zł z podatkiem VAT (25.600.000 zł, bez podatku VAT). Spółka zależna 2 sfinansuje nabycie aktywów ze środków własnych.

Przed nabyciem Nieruchomości, działka była wykorzystywana przez Spółkę zależną 1 jako nieruchomość inwestycyjna i takie jest również aktualnie planowane przeznaczenie jej przez Spółkę zależną 2.

Pomiędzy podmiotami transakcji tj. Spółką oraz Spółkami zależnymi mają miejsce powiązanie kapitałowe tzn. Spółka posiada 100% kapitału zakładowego Spółki zależnej 1 i Spółki zależnej 2 oraz 100% głosów na ich walnym zgromadzeniu. Ponadto Spółka posiada 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników komplementariusza Spółki zależnej 1 tj. spółki „Profilm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Komplementariusz).
Ponadto istnieją powiązanie osobowe:
– Pani Grażyna Gołębiowska jest zarówno Członkiem Zarządu Spółki, członkiem Zarządu Spółki zależnej 2, jak również Członkiem Zarządu Komplementariusza,
– Pan Maciej Grzywaczewski jest Wiceprezesem Zarządu Spółki oraz prokurentem Komplementariusza,
– Pan Paweł Tobiasz jest zarówno Członkiem Zarządu Spółki członkiem Zarządu Spółki zależnej 2 oraz prokurentem Komplementariusza.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu