Data przekazania: 17.07.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. (dalej: Spółka) informuje, że Spółka zależna ATM System Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna) zawarła w okresie ostatnich 12 miesięcy ze spółką LIVE PARK Sp. z .o.o. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 28 902 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowy dotyczą dostarczania wraz z obsługą techniczną wozów HD do realizacji rozgrywek Ekstraklasy.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 15 lipca 2013 r. na realizację rozgrywek Ekstraklasy w sezonach 2013/2014 oraz 2014/2015. Wartość tej umowy wynosi 22 200 tys. zł.

Warunki umowy nakładają na Spółkę zależną odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie wozów HD na stadion lub za niezapewnienie należytej jakości przekazu materiału (dalej: Zdarzenia). Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości Zdarzeń. Przekroczenie możliwych do nałożenia kar ponad równowartość 10% wartości umowy może nastąpić przy wystąpieniu co najmniej 60 Zdarzeń.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu