Data przekazania: 13.06.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa .S.A. (Spółka) podaje do widomości treść zaktualizowanych projektów wybranych uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (Zgromadzenie) zwołanym na dzień 14 czerwca 2013 r.
Ponieważ pomiędzy dniem zwołania Zgromadzenia a dniem publikacji niniejszego raportu realizowany był przez Spółkę skup akcji własnych, a także w związku z faktem, że ilość akcji własnych skupionych do dnia odbycia się Zgromadzenia wpływa na treść wybranych uchwał, które mają być poddane pod głosowanie, w załączniku przedstawione są projekty uchwał uwzględniające saldo akcji własnych na dzień publikacji niniejszego raportu.
Aktualizacji poddane zostały projekty uchwał dotyczące:
– podziału zysku,
– umorzenia akcji Spółki,
– obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu