Data przekazania: 07.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa Spółka Akcyjna (dalej: „ATM Grupa S.A.” lub „Spółka”), stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym informuje że w dniu 7 stycznia 2013 roku otrzymał informację od Domu Maklerskiego BZWBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, że na sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 2-4 stycznia 2013 roku w wykonaniu umowy o świadczeniu usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych ATM Grupa S.A. z dnia 30 października 2012 roku, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie ATM Grupa S.A., Dom Maklerski BZWBK S.A. nabył 106.801 (słownie: sto sześć tysięcy osiemset jeden) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 0,10 złotego każda.

Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia prowadzonego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. powziętej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 20 listopada 2012 r. przyjmującą „Program skupu akcji własnych ATM Grupa S.A.” (dalej: „Program”) w celu ich umorzenia, w ramach realizacji tego Programu.

Łączna wartość nominalna nabytych w powyższym okresie akcji wynosi 10.680,10 złotych, co stanowi 0,12 % kapitału zakładowego Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje własne dają 106.801 głosów co stanowi 0,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu ATM Grupa S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 1,10 złotych.

Według stanu na dzień 4 stycznia 2013 r. Spółka posiada łącznie 906.451 akcji własnych stanowiących 1,05% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają prawo do 906.451 głosów, co stanowi 0,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Do niniejszego raportu bieżącego załączona zostaje informacja dotycząca transakcji w nim raportowanych wymagana art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu