Data przekazania: 02.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa Spółka Akcyjna (dalej: „ATM Grupa S.A.” lub „Spółka”), stosownie do treści § 12 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym informuje że w dniu 2 stycznia 2013 roku otrzymał informację od Domu Maklerskiego BZWBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, że na sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 27-28 grudnia 2012 roku w wykonaniu umowy o świadczeniu usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych ATM Grupa S.A. z dnia 30 października 2012 roku, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie ATM Grupa S.A., Dom Maklerski BZWBK S.A. nabył 58.595 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziwięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 0,10 złotego każda.

Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia prowadzonego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. powziętej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 20 listopada 2012 r. przyjmującą „Program skupu akcji własnych ATM Grupa S.A.” (dalej: „Program”) w celu ich umorzenia, w ramach realizacji tego Programu.

Łączna wartość nominalna nabytych w powyższym okresie akcji wynosi 5.859,50 złotych, co stanowi 0,07 % kapitału zakładowego Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje własne dają 58.595 głosów co stanowi 0,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu ATM Grupa S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 1,02 złotych.

Według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r. Spółka posiada łącznie 799.650 akcji własnych stanowiących 0,93% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają prawo do 799.650 głosów, co stanowi 0,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Do niniejszego raportu bieżącego załączona zostaje informacja dotycząca transakcji w nim raportowanych wymagana art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.2003).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu