Data przekazania: 27.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 4 miesięcy z Telewizją Polsat Sp.z .o.o. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 34 670 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych oraz wynajmu sprzętu telewizyjnego.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 27 listopada 2012 r. na realizację kolejnej serii odcinków telenoweli „Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 14 321 tys. zł.
Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości dni ewentualnego opóźnienia w dostarczaniu przez spółkę, w ustalonych terminach, kolejnych odcinków programu, jak również od wystąpienia wad technicznych w dostarczonym materiale.
Wysokość kary w przypadku jednodniowego opóźnienia w dostarczeniu odcinka programu może wynieść 7 tys. zł. Oznacza to, że przekroczenie możliwych do nałożenia kar ponad równowartość 10% wartości umowy nastąpi przy wystąpieniu ponad 204 dni łącznej ilości dni opóźnień w dostarczaniu odcinków w zamówionej serii programu.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu