Data przekazania: 17.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ING TFI) zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Spółki w dniu 13 września 2012 r. liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze zarządzane przez ING TFI spadła poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ING TFI posiadały łącznie 5 482 501 szt. akcji Spółki, co dawało 5 482 501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiło odpowiednio 6,37% kapitału zakładowego oraz 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia przez ING TFI tj. na 17 września 2012 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI posiadają łącznie 5 430 877 szt. akcji spółki, co daje 5 430 877 szt. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi odpowiednio 6,31% kapitału zakładowego oraz 4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu