Data przekazania: 05.09.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 10 miesięcy z Telewizją Polsat Sp.z .o.o. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 20 295 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych oraz wynajmu sprzętu telewizyjnego.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 14 lutego 2012 r. na realizację kolejnej serii odcinków telenoweli „Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 8 986 tys. zł.
Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości dni ewentualnego opóźnienia w dostarczaniu przez spółkę, w ustalonych terminach, kolejnych odcinków programu, jak również od wystąpienia wad technicznych w dostarczonym materiale.
Wysokość kary w przypadku jednodniowego opóźnienia w dostarczeniu odcinka programu może wynieść 7 tys. zł. Oznacza to, że przekroczenie możliwych do nałożenia kar ponad równowartość 10% wartości umowy nastąpi przy wystąpieniu ponad 128 dni łącznej ilości dni opóźnień w dostarczaniu odcinków w zamówionej serii programu.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu