Data przekazania: 20.06.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 17.07.2012 r. o godzinie 15.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Projekty uchwał na NWZA
  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na NWZA
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu
    Paweł Tobiasz – Czlonek Zarządu